ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 4 ครั้ง
“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีการประพันธ์ลักษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เรื่องราวของนวนิยายถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น  ....
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
มนสิการ กาญจนะจิตรา จำนวนผู้ชม : 3 ครั้ง
ปีทองของการพัฒนาลูกช่วงไหนที่สำคัญที่สุด งานวิจัยหรือนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเด็กต้องเริ่มให้เร็วที่สุด เหมือนหนังสือเรื่อง รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ที่เขียนโดย มาซารุ อิบุกะ แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า และ ธีระ สุมิตรหนังสือเล่มนี้ทำให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 3 ขวบ ไม่ใช่รอจนไปโรงเรียนแล้วฝากความหวังไว้กับครู และการพัฒนานั้นไม่ใช่การอัดเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การให้ความรัก ให้ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้นและกายเพื่อสร้างเซลล์สมองให้งอกงาม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเมื่อเติบโตขึ้น ....
คนทำงานมีความสุข เพิ่มผลิตภาพ องค์กรยั่งยืน
คนทำงานมีความสุข เพิ่มผลิตภาพ องค์กรยั่งยืน
กัญญาพัชร สุทธิเกษม จำนวนผู้ชม : 5 ครั้ง
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ แต่ที่ผ่านมา พบว่า SME เกือบทั้งหมดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมี SME 2,736,744 ราย แต่มีเพียง 586,958 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยเป็น SME ขนาดกลางเพียง 12,812 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ SME ทั้งหมด และระหว่าง ปี 2555-2558 มี SME ที่ยกเลิกกิจการสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการประคับประคองรากฐานเศรษฐกิจและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทย ....
วินิจฉัยความสุข แม่หญิงการะเกด
วินิจฉัยความสุข แม่หญิงการะเกด
สุภาณี ปลื้มเจริญ จำนวนผู้ชม : 5 ครั้ง
เวลานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “แม่หญิงการะเกด” จากละครดังที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้จึงขอชวนออเจ้า (ผู้อ่าน)  ทั้งหลายมาร่วมวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขที่เรียกกันว่า HAPPINOMETER* ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความสุขได้ทั้งในระดับบุคคลและคนทำงานในองค์กร โดยมีพัฒนาการมาจาก “แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF ASSESSMENT” โครงการวิจัย “จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th