ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


บางเรื่องราวเบาๆ ในดินแดนโสมแดง
บางเรื่องราวเบาๆ ในดินแดนโสมแดง
อมรา สุนทรธาดา จำนวนผู้ชม : 3 ครั้ง
ในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาก็ได้พบกันที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ครึ่งหนึ่งหมดไปกับการรักษาความปลอดภัย ก่อนพบกันระหว่างสองผู้นำต่างวัยสื่อสังคมเสนอเกร็ดวิวาทะที่ไม่มีใครยอมใคร ทรัมป์ตั้งฉายาคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่า นายกระสวยอวกาศ เพราะชื่นชอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ คิมจองอึนเอาคืนทันที ด้วยการเรียกคู่กรณีว่า ผู้เฒ่าสติเฟื่อง เพื่อวัดใจว่าใครจะอดกลั้นหรือตั้งเงื่อนไขได้มากกว่ากันสำหรับการเจรจา โดยมีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมเป็นแนวหลังเสนอยุทธวิธีหลายแง่มุมเพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญสำหรับนโยบายยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (denuclearization) ....
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 3 ครั้ง
ปัจจุบันเราได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้ง เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การร่วมมือ ร่วมใจให้ความช่วยเหลือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเกิดคำว่า "จิตอาสา" หรือ Volunteer Spirit หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การรู้จักเอาใจใส่ เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ มีความสำนึก และยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่แค่การให้ทาน ให้เงินแต่พร้อมที่จะอาสาด้วยการสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม การรู้สึกถึงคุณค่าด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ช่วยเหลือสังคมและร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าจิตอาสามากขึ้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ เกิดมิตรภาพที่ดี ซึ่งการทำความดีสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ....
ประชากรและสังคม 2561
ประชากรและสังคม 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 6 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือประชากรและสังคม 2561 Well-being in Thailand: dream or reality? ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง ที่สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ จำแนกเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) นโยบายด้านความอยู่ดีมีสุขที่เชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฎิบัติ 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุข บรรณาธิการโดย อารี จำปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริญ ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th