ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


สังคมยุคดิจิทัล
สังคมยุคดิจิทัล
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 28 ครั้ง
สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลต่อวิธีคิดของตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ คนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องพัฒนาความรู้และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การทำงานในอนาคตย่อม work และ win แน่นอน แนวโน้มสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6 ประการ คือ ....
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 26 ครั้ง
หนังสือพิพิธสาระประชากรและสังคม เล่มนี้ได้รวบรวมสาระที่เกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชากรไทยเปลี่ยนผ่านจากที่เคยมีอัตราเพิ่มต่ำเมื่อต้นรัชกาลไปสู่การระเบิดของประชากรในช่วงกลางรัชกาล และกลับมามีอัตราเพิ่มต่ำอีกครั้งเมื่อปลายรัชกาล ประชากรมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปลายรัชกาล คนไทยที่เคยอยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่เมื่อต้นรัชกาลได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าครึ่งเมื่อปลายรัชกาล สัดส่วนของคนที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรได้ลดลงอย่างมาก คนไทยมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อปลายรัชกาล นับว่าประชากรและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงเวลา 70 ปีในสมัยรัชกาลที่ 9 ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th