ครอบครัวมีสุขของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย
ปรียา พลอยระย้า// 39 ครั้ง
ผลจากการถอดบทเรียนและประชุมในครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายครอบครัวมีสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมสำรวจ “ครอบครัวมีสุข” ประจำ.ปี 2562 ตลอดจนเข้าร่วมกระบวนการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวมีสุขต้นแบบ นอกจากนี้ ผลการถอดบทเรียน เกิดเป็น มาตรฐาน “ระบบพี่เลี้ยงครอบครัวมีสุขต้นแบบ” และ “คู่มือการสร้างเสริมครอบครัวมีสุขต้นแบบ” เพื่อใช้ขยายผลภาคีเครือข่ายต่อไป การถอดบทเรียนและประชุมครั้งนี้ สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
MOST POPULAR
วินิจฉัยความสุข แม่หญิงการะเกด
สุภาณี ปลื้มเจริญ 1596 ครั้ง
เวลานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “แม่หญิงการะเกด” จากละครดังที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้จึงขอชวนออเจ้า (ผู้อ่าน)  ทั้งหลายมาร่วมวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขที่เรียกกันว่า HAPPINOMETER* ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความสุขได้ทั้งในระดับบุคคลและคนทำงานในองค์กร โดยมีพัฒนาการมาจาก “แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF ASSESSMENT” โครงการวิจัย “จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th