" Long Stay สุขใจในต่างถิ่น "
ณัฐณิชา ลอยฟ้า || การดู 411 ครั้ง
22 สิงหาคม 2561

            ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป บางคนอาจจะมาแค่ท่องเที่ยว พักผ่อน หนีอากาศหนาว และมีชาวต่างชาติอีกจำนวนไม่น้อยที่เดินทางเพื่อเข้ามาทำงาน หรือยู่อาศัยในระยะยาวมากกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะนิยมเลือกพักอาศัยในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เชียงใหม่ ระยองภูเก็ต หัวหิน หรือเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอีกกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล

            กลุ่มคนที่ผู้เขียนจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงก็คือ “กลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย” เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวหรือการเข้ามาพำนักระยะยาว โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุงานและเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของบุคคลกลุ่มนี้ จะนิยมเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากมีเวลามาก นิยมท่องเที่ยวครั้งละ 1 หรือ 2 เมือง หรือมากกว่าหลายเมืองในการเดินทางครั้งเดียวกัน

            เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ จึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เข้ามารองรับและสอดคล้องกับความต้องการนี้ คือธุรกิจ “ลองสเตย์ Long Stay” หรือการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ายถิ่น แต่มีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยกลุ่มประเทศเป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวแบบ Long Stay คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษและฝรั่งเศส ตามลำดับ จากสถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุของโลก พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจในการเดินทางไปพำนักระยะยาวในต่างประเทศ มักจะอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ซึ่งประเทศเหล่านี้จะมีเงินสวัสดิการให้แก่ผู้เกษียณอายุ ได้แก่ เงินบำนาญ เงินประกันสังคม ฯลฯ ทำให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะเดินทางไปพำนักประเทศอื่นเป็นระยะเวลานานได้

            อย่างไรก็ดีประเทศไทยควรมีการรับมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคต และควรให้ความสนใจดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ควรมีการนำเสนอจัดกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และที่สำคัญควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นการสร้างความสุขให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดี

 

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรายปี


ที่มา: สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand), สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ตารางแสดงระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย จำแนกตามทวีป

 


หมายเหตุ: ข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2559
ที่มา:  สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (International Tourist Arrivals to Thailand), สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


CONTRIBUTORS
ณัฐณิชา ลอยฟ้า

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th