" ประเทศไทยมีผู้ชายหรือหญิงมากกว่ากัน "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 483 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้เห็นว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.4 ล้านคน เป็นผู้ชาย 32.1 ล้านคน ผู้หญิง 34.3 ล้านคนi ดูแล้วก็ใกล้เคียงกัน แต่ทราบหรือไม่ว่า “ยิ่งอายุมาก จำนวนผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย”

ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay 

ช่วงระหว่าง 40 ปีที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด มีค่าเท่ากับ 105 ซึ่งแสดงว่า ในช่วงวัยแรกเกิด สังคมไทยมีเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงii แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็พบว่าความแตกต่างของแบบแผนการตายและปัจจัยด้านชีววิทยาที่ทำให้ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการตายมากกว่าผู้หญิง

ณ เวลานี้ สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คือเจอผู้หญิงสูงอายุเต็มบ้านเต็มเมือง ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องรับมือกับความท้าทายอันนี้

ประชากร ปี 2562 ชาย (พันคน) หญิง (พันคน) รวม (พันคน)
ต่ำกว่า 15 ปี 5,812 5,546 11,358
15-59 ปี 21,357 22,072 43,429
60 ปีขึ้นไป 4,905 6,682 11,587
จำนวนประชากร (รวม) 32,074 34,300 66,374

 


iสถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2562). สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล 2562. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

iiศุทธิดา ชวนวัน และปิยวัฒน์ เกตุวงศา. (2557). ทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน: ผู้ชายหายไปไหน การประชุมวิชาการประชากรและลังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม.


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่น
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th