" ประชากรสูงอายุไทย ในปี 2561 "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 506 ครั้ง
12 ตุลาคม 2561

            ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เห็นได้จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2507 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพียง 55.9 ปี และขยับขึ้นเป็น 72.2 ปี ในปี 2561 ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 62 ปี ขยับขึ้นเป็น 78.9 ปี ปัจจุบันในปี 2561 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว (Aged society) โดยประชากรสูงอายุราว 18% ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 11.8 ล้านคน จากประชากรไทย 66.2 ล้านคน

            การที่ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” เป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนัก และเตรียมรับมือ ทั้งในด้านการสาธารณสุข การเงินการคลัง แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัวปัจเจก ที่ต้องเตรียมพร้อมตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพลัง

 

 

แหล่งข้อมูล :  การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2507
สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

 


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่น

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th