" Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย "
จีรวรรณ หงษ์ทอง || การดู 375 ครั้ง
17 ธันวาคม 2561

ขอแนะนำสรุปงานวิจัย หรือ Research brief ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ประกอบด้วย 4 โครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน” ออกไป “นอกบ้าน” จนถึงท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสะท้อนภาพ ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

            ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427

            download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-555.pdf


CONTRIBUTORS
จีรวรรณ หงษ์ทอง
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th