" พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2561 "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 353 ครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2562

     จากข้อมูลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 34.9 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2561 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง คนกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้มากที่สุด รองลงมาคือคนกลุ่มอายุ 25-34 ปี และแม้ว่าคนอายุ 50 ปีขึ้นไปจะใช้น้อยที่สุดแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนที่มีอายุมากๆ มีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

    อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 94.7) ซึ่งกิจกรรมหลักคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค การดาวน์โหลดต่างๆ และการอัพโหลดข้อมูล  

 

 

ภาพประกอบจาก  https://pixabay.com (ภาพเปิด)


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่นCopyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th