" การคาดประมาณประชากร บอกอะไรได้บ้าง? "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 175 ครั้ง
04 พฤศจิกายน 2562

การคาดประมาณประชากร ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งการให้บริการของรัฐแก่ประชากรในประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลการคาดประมาณประชากรล่าสุด ที่ได้คาดประมาณประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2553-25831 ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ประชากรไทยมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และจะเริ่มลดจำนวนลงในปี 2570 
  • การที่เด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ประชากรอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลง
  • ประชากรอายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 
  • ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 เป็นปีแรกของไทยที่จำนวนประชากรสูงอายุมากกว่าเด็ก

ที่มา:    

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
 


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่น

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th