" แนะนำหนังสือ: “สร้างสุขสูงวัย…ด้วยกิจกรรมนันทนาการ” "
เพ็ญพิมล คงมนต์ || การดู 48 ครั้ง
19 มิถุนายน 2563

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ รัฐบาลใช้มาตรการ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุด ดังนั้นลองหาหนังสือดี ๆ มาอ่านสักเล่ม เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและคลายเหงาได้บ้างในยามนี้ ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือ เรื่อง “สร้างสุขสูงวัยด้วยกิจกรรมนันทนาการ” จัดทำโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเล็งเห็นว่า ด้วยวัยที่สูงขึ้นทำให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางด้านสุขภาพและภาวะจิตใจที่เสื่อมถอย เกิดความรู้สึกว่าสูญเสียบทบาทและความสำคัญทางสังคม คิดว่าตนเองมีคุณค่าลดลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและบุคคลอื่นได้ เกิดภาวะหดหู่ทางจิตใจ และเห็นว่าตนเป็นภาระแก่ผู้อื่น

ดังนั้น กรมพลศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในการใช้กิจกรรมนันทนาการ จึงได้แนะนำให้ผู้สูงอายุได้รู้จักกิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมนันทนาการที่แนะนำภายในเล่ม ได้แก่ กิจกรรมเกมกีฬาและการละเล่น การเต้นรำ ศิลปะและหัตถกรรม ร้องเพลงและดนตรี ภาษาและวรรณกรรม การแสดงและการละคร งานอดิเรก กิจกรรมกลางแจ้ง นอกเมือง กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล และการบริการอาสาสมัคร

สามารถยืมตัวเล่ม ได้ที่ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ผ่านทาง Mahidol Book Delivery Service


ที่มา:    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). สร้างสุขสูงวัยด้วยกิจกรรมนันทนาการ. กรุงเทพฯ : เอส.เอส.พรินติ้ง แอนด์ ดีไซน์.
 


CONTRIBUTORS
เพ็ญพิมล คงมนต์

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th