" นานาสาระ "
Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
จีรวรรณ หงษ์ทอง 371 ครั้ง
ขอแนะนำสรุปงานวิจัย หรือ Research brief ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ประกอบด้วย 4 โครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน” ออกไป “นอกบ้าน” จนถึงท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสะท้อนภาพ ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย
สังคมยุคดิจิทัล
เพ็ญพิมล คงมนต์ 567 ครั้ง
สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลต่อวิธีคิดของตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ คนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องพัฒนาความรู้และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การทำงานในอนาคตย่อม work และ win แน่นอน แนวโน้มสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6 ประการ คือ
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
จีรวรรณ หงษ์ทอง 307 ครั้ง
หนังสือพิพิธสาระประชากรและสังคม เล่มนี้ได้รวบรวมสาระที่เกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชากรไทยเปลี่ยนผ่านจากที่เคยมีอัตราเพิ่มต่ำเมื่อต้นรัชกาลไปสู่การระเบิดของประชากรในช่วงกลางรัชกาล และกลับมามีอัตราเพิ่มต่ำอีกครั้งเมื่อปลายรัชกาล ประชากรมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปลายรัชกาล คนไทยที่เคยอยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่เมื่อต้นรัชกาลได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าครึ่งเมื่อปลายรัชกาล สัดส่วนของคนที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรได้ลดลงอย่างมาก คนไทยมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อปลายรัชกาล นับว่าประชากรและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงเวลา 70 ปีในสมัยรัชกาลที่ 9
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
เพ็ญพิมล คงมนต์ 3951 ครั้ง
ปัจจุบันเราได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้ง เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การร่วมมือ ร่วมใจให้ความช่วยเหลือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเกิดคำว่า "จิตอาสา" หรือ Volunteer Spirit หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การรู้จักเอาใจใส่ เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ มีความสำนึก และยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่แค่การให้ทาน ให้เงินแต่พร้อมที่จะอาสาด้วยการสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม การรู้สึกถึงคุณค่าด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ช่วยเหลือสังคมและร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าจิตอาสามากขึ้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ เกิดมิตรภาพที่ดี ซึ่งการทำความดีสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
ประชากรและสังคม 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง 378 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือประชากรและสังคม 2561 Well-being in Thailand: dream or reality? ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง ที่สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ จำแนกเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) นโยบายด้านความอยู่ดีมีสุขที่เชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฎิบัติ 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุข บรรณาธิการโดย อารี จำปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริญ
สุขภาพคนไทย 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง 307 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือสุขภาพคนไทย 2561 ที่มีเรื่องพิเศษประจำฉบับที่ชวนมาทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไรในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และกล่าวถึง10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ รวบรวมผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย เช่น องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน  ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล เป็นต้น จัดทำโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
วินิจฉัยความสุข แม่หญิงการะเกด
สุภาณี ปลื้มเจริญ 2102 ครั้ง
เวลานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “แม่หญิงการะเกด” จากละครดังที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้จึงขอชวนออเจ้า (ผู้อ่าน)  ทั้งหลายมาร่วมวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขที่เรียกกันว่า HAPPINOMETER* ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความสุขได้ทั้งในระดับบุคคลและคนทำงานในองค์กร โดยมีพัฒนาการมาจาก “แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF ASSESSMENT” โครงการวิจัย “จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 314 ครั้ง
นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คือช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งยาวนานถึง ๗๐ ปี ๔ เดือน ๔ วัน ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านประชากรนั้น เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเกิด ‘การเปลี่ยนผ่านทางประชากร’ อย่างแท้จริงในช่วง ๗๐ ปีเศษนี้
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จีรวรรณ หงษ์ทอง 439 ครั้ง
ฉบับนี้ขอแนะนำตำราที่จะช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของตำราจะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิติเบื้องต้น และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบายการวิเคราะห์หลายตัวแปร ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตามมีการวัดแบบต่อเนื่อง (การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น) และการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบจำลองโลจิตที่ตัวแปรตาม มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องแบบจำ.ลองแบบไม่เพิ่มเข้า และแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรง ตำรานี้เขียนโดย อารี จำปากลาย
พายุฤดูร้อน
เพ็ญพิมล คงมนต์ 275 ครั้ง
พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) เป็นพายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยทั่วไป พายุนี้มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณนี้ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้น มีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้ว เมื่อกระทบอากาศเย็น ก็ทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่ก่อตัวขึ้นก็จะก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่า -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th