"ชวนอ่าน"
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
พิพิธสาระประชากรและสังคม สาระที่3: ประชากรไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 27 ครั้ง
หนังสือพิพิธสาระประชากรและสังคม เล่มนี้ได้รวบรวมสาระที่เกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ประชากรไทยเปลี่ยนผ่านจากที่เคยมีอัตราเพิ่มต่ำเมื่อต้นรัชกาลไปสู่การระเบิดของประชากรในช่วงกลางรัชกาล และกลับมามีอัตราเพิ่มต่ำอีกครั้งเมื่อปลายรัชกาล ประชากรมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปลายรัชกาล คนไทยที่เคยอยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่เมื่อต้นรัชกาลได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าครึ่งเมื่อปลายรัชกาล สัดส่วนของคนที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรได้ลดลงอย่างมาก คนไทยมีการศึกษาดีขึ้น สามารถอ่านออกเขียนได้เมื่อปลายรัชกาล นับว่าประชากรและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงเวลา 70 ปีในสมัยรัชกาลที่ 9 ....
ประชากรและสังคม 2561
ประชากรและสังคม 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 48 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือประชากรและสังคม 2561 Well-being in Thailand: dream or reality? ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง ที่สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ จำแนกเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) นโยบายด้านความอยู่ดีมีสุขที่เชื่อมโยงแนวคิดสู่การปฎิบัติ 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยด้านความอยู่ดีมีสุข บรรณาธิการโดย อารี จำปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริญ ....
สุขภาพคนไทย 2561
สุขภาพคนไทย 2561
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 65 ครั้ง
ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือสุขภาพคนไทย 2561 ที่มีเรื่องพิเศษประจำฉบับที่ชวนมาทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไรในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และกล่าวถึง10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ รวบรวมผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย เช่น องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน  ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล เป็นต้น จัดทำโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ ....
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
จีรวรรณ หงษ์ทอง จำนวนผู้ชม : 66 ครั้ง
ฉบับนี้ขอแนะนำตำราที่จะช่วยให้นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างมั่นใจ เนื้อหาของตำราจะมีสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นสถิติเบื้องต้น และส่วนที่ 2 เน้นการอธิบายการวิเคราะห์หลายตัวแปร ทั้งการวิเคราะห์ตัวแปรตามมีการวัดแบบต่อเนื่อง (การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น) และการวิเคราะห์ที่ตัวแปรตามมีการวัดแบบกลุ่ม (แบบจำลองโลจิตที่ตัวแปรตาม มีการวัดสองกลุ่ม มากกว่าสองกลุ่มและแบบอันดับ) ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องแบบจำ.ลองแบบไม่เพิ่มเข้า และแบบจำลองที่ไม่เป็นเส้นตรง ตำรานี้เขียนโดย อารี จำปากลาย ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th