"นานาสาระจากห้องสมุด"
สังคมยุคดิจิทัล
สังคมยุคดิจิทัล
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 28 ครั้ง
สังคมยุคดิจิทัล เป็นสังคมที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ช่วยให้ผู้คนในสังคมมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลต่อวิธีคิดของตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ คนร่วมสมัยในยุคดิจิทัลจึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องพัฒนาความรู้และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่หยุดนิ่ง แล้วประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้การทำงานในอนาคตย่อม work และ win แน่นอน แนวโน้มสำคัญที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6 ประการ คือ ....
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
จิตอาสา: การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ไม่รู้จบ
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 45 ครั้ง
ปัจจุบันเราได้เห็นสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยครั้ง เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การร่วมมือ ร่วมใจให้ความช่วยเหลือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงเกิดคำว่า "จิตอาสา" หรือ Volunteer Spirit หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ พร้อมที่จะเสียสละเวลา ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การรู้จักเอาใจใส่ เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ มีความสำนึก และยึดมั่นในระบบคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่แค่การให้ทาน ให้เงินแต่พร้อมที่จะอาสาด้วยการสละเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา ซึ่งไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา "จิตวิญญาณ" ของเราด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ความสุข และความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม การรู้สึกถึงคุณค่าด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น การได้ช่วยเหลือสังคมและร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าจิตอาสามากขึ้น ซึ่งการทำงานเป็นทีมจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ เกิดมิตรภาพที่ดี ซึ่งการทำความดีสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ....
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 83 ครั้ง
“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีการประพันธ์ลักษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เรื่องราวของนวนิยายถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น  ....
พายุฤดูร้อน
พายุฤดูร้อน
เพ็ญพิมล คงมนต์ จำนวนผู้ชม : 46 ครั้ง
พายุฤดูร้อน (Thunderstorms) เป็นพายุฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายนหรือก่อนเริ่มต้นฤดูฝน โดยทั่วไป พายุนี้มักเกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณนี้ ดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้น มีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้ว เมื่อกระทบอากาศเย็น ก็ทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ที่ก่อตัวขึ้นก็จะก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่า -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th