"ชวนอ่าน"
การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับแรงงานข้ามชาติหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2555
จีรวรรณ หงษ์ทอง
จำนวนผู้ชม : 92 ครั้ง

รายงานฉบับนี้ นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับแรงงานข้ามชาติในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และระบบบริการสุขภาพของไทยในช่วงปี 2555 บรรณาธิการ โดย มาลี สันภูวรรณ์

ท่านใดสนใจสามารถ Download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

 จดหมายข่าวฉบับย้อนหลัง  ปีที่ 38 ฉบับที่ 2  ปีที่ 38 ฉบับที่ 2  การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับแรงงานข้ามชาติหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2555

จีรวรรณ หงษ์ทอง
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th