The Prachakorn

The Prachakorn

รู้จัก ThePrachakorn.com

“เดอะ ประชากร” คือ รูปแบบใหม่ของการนำเสนอ “ประชากรและการพัฒนา” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่พยายามจะสื่อสารและเชื่อมร้อย “โลกแห่งวิชาการและการวิจัย” กับ “โลกแห่งความเป็นจริง” เข้าด้วยกันบนพื้นที่สื่อออนไลน์ เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และอาจสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับสังคมในวงกว้าง รวมถึงผู้อ่านที่สนใจ ในแง่มุมด้านต่าง ๆ ของคำว่า “ประชากร”

“อะไรก็ตาม” ที่เกี่ยวข้องกับประชากร (anything about population)

เนื้อหาสาระหลัก ๆ ที่ ThePrachakorn.com มุ่งเน้นในการนำเสนอ คือ เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ประชากร” ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม การย้ายถิ่น การสูงวัย สุขภาพ ครอบครัว เพศภาวะ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และรวมไปถึงในแง่มุมอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัว แต่อาจยังไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังที่กล่าวมา

รูปแบบของ ThePrachakorn.com

“เดอะ ประชากร” ตั้งใจจะผสมผสานการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบทความ คอลัมน์บทสัมภาษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และงานเสวนาใต้ชายคาประชากร ฯลฯ โดยมุ่งหวังว่า จะเป็นอีกหนึ่งสื่อออนไลน์ที่ให้ความรู้ต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชากรได้อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th