The Prachakorn

มุมนวนิยาย-อ.เบญจา (Happy Relax Zone)@IPSR Library


เพ็ญพิมล คงมนต์

21 มิถุนายน 2561
1036“นวนิยาย” เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่มีการประพันธ์ลักษณะร้อยแก้วขนาดยาว แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความสมจริง และให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เรื่องราวของนวนิยายถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างหนึ่ง ดังนั้นการอ่านนวนิยาย จึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดความรู้ ฝึกนิสัยรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างจินตนาการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง เข้าใจความเป็นธรรมชาติของโลกมากขึ้น และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความเข้าใจวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากขึ้น 

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ เพราะการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำ.คัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย อ.เบญจา” ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหนังสือนวนิยายที่ได้รับบริจาคจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ (อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ) จำนวนมากกว่า 500 เล่ม มาจัดตั้งเป็นมุมหนังสือเพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯ เป็นมุมสำหรับการผ่อนคลาย (happy relax) และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุคลากรของสถาบันฯ และผู้สนใจทั่วไป ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ รวมทั้งผู้มาใช้บริการห้องสมุด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งได้กำลังจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการจนสำเร็จ และมีพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย อ.เบญจา”อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และทีมผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

“การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ……อ่านหนังสือทุกวัน สร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิต”

 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]