The Prachakorn

วันเคารพผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น


ศุทธิดา ชวนวัน

02 มกราคม 2563
985ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับกลุ่มศตวรรษิกชนคนร้อยปีเป็นอย่างมาก และยังคงครองแชมป์ผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกซึ่งมีหลักฐานยืนยันได้ คือ คุณยายทวดคาเนะ ทานากะ (Kane Tanaka) ในวัย 116 ปี ทุกวันจันทร์ที่สามในเดือนกันยายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเคารพผู้สูงอายุ (Respect for Aged Day) เพื่อเป็นการเคารพและขอบคุณผู้สูงอายุ และเฉลิมฉลองการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว ในทุกปีจะเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมาเยี่ยมเยียนและใช้เวลากับพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องที่นับถือ 

ในวันเคารพผู้สูงอายุปี 2562 นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศกับสื่อต่างๆ ทั่วโลกว่า จำนวนคนร้อยปีในประเทศญี่ปุ่นมีสูงกว่า 7 หมื่นคนแล้ว (จำนวน 71,274 คน จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ) โดยพบว่าเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 88 ของคนร้อยปีทั้งหมด เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า ประชากรญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับจำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีและการมีอายุยืนยาว 

ที่มา: https://www.nippon.com/en/japan-data/h00540/japan%E2%80%99s-centenarian-population-tops-70-000.html


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]