จำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีของโลกใน พ.ศ. 2563


ศุทธิดา ชวนวัน

21 กุมภาพันธ์ 2563
327การเป็นศตวรรษิกชนคนร้อยปี กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในปัจจุบัน การมีอายุยืนยาวมากขึ้นของประชากรในแต่ละประเทศทำให้จำนวนคนร้อยปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

องค์การสหประชาชาติ (2019) ได้คาดประมาณว่า ใน พ.ศ. 2563 คนที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไป หรือศตวรรษิกชนของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 5 แสนคนแล้ว โดยเป็นผู้หญิงประมาณ 4 แสน 5 หมื่นคน ในขณะที่เป็นผู้ชายเพียง 1 แสน 2 หมื่นคนเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 4 ประเทศที่มีจำนวนคนร้อยปีมากที่สุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนคนร้อยปีสูงถึง 97,000 คน รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น 79,000 คน และประเทศจีน 75,000 คน

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีคนร้อยปีจำนวน 18,243 คน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขคนร้อยปีของไทยนี้ ยังเป็นที่สงสัยว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เมื่อตัวเลขคนร้อยปีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีความกระเพื่อมขึ้น ๆ ลง ๆ การศึกษาความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะทำการศึกษาต่อไป 

Image by Mabel Amber, still incognito... from Pixabay


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th