The Prachakorn

“ประชากรฟอรัม” กับ “ประชากรและสังคม” ในปีที่โควิดมาเยือน


ณปภัช สัจนวกุล

06 ตุลาคม 2563
1006สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ขึ้นทุกปี เพื่อคืนความรู้สู่สังคม แต่ละปีจะกำหนดประเด็นการประชุมให้สอดคล้องและเท่าทันกับสถานการณ์ของสังคม แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับรูปแบบการประชุมในปี 2563 นี้ให้ต่างออกไป โดยเรียกว่า “ประชากรฟอรัม” (Prachakorn Forum) ซึ่งจะนำเสนอผลงานวิชาการแบบจบในตอน (Research Episodes) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : มิติที่หลากหลายของผลกระทบต่อประชากรและสังคม” จำนวน 7 ตอน จะออกอากาศกันยายน-ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านติดตามรับชมได้บนเว็บไซต์ “เดอะ ประชากร” หรือผ่านช่องทางออนไลน์ บนเพจ “The Prachakorn” (facebook.com/ThePrachakorn)CONTRIBUTOR

Related Posts
Show & Share ความสุขของ “เอก”

ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู,สุภาณี ปลื้มเจริญ

สูงอายุ - ย้ายถิ่น - พำนักยาว

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]