The Prachakorn

เศรษฐศาสตร์สถาบันในระบบสุขภาพไทย


26 พฤษภาคม 2564
1549อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทฤษฎี แนวความคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิคเป็นสำคัญ ซึ่งมีข้อดีช่วยให้มีความแน่นอนสม่ำเสมอในการวิเคราะห์ประเด็นด้านสุขภาพ มีกรอบที่ชัดเจน ลดอคติในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของสำนักคิดดังกล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ที่นำปัจจัยด้านสถาบัน การเมือง เป็นปัจจัยภายนอกการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะเหมาะสมในการใช้ในกรณีที่ระบบมีกฎระเบียบที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่ทว่าในการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องนโยบายสุขภาพที่เป็นนโยบายสาธารณะชนิดหนึ่ง ที่มีผู้แสดงที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ และ ปัจเจกชน ในงานสัมมนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายใช้กรอบเศรษฐศาสตร์สถาบันโดยใช้แนวการวิเคราะห์ “ประวัติศาสตร์สถาบันนิยม” เพื่ออธิบายการก่อร่างสร้างตัวสถาบันในระบบสุขภาพไทย อันได้แก่ ชาติ-ศาสนาพุทธ-สถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแนวคิดด้านสุขภาพ การกระจายสุขภาพและบริการสุขภาพ รวมถึงนโยบาบสุขภาพไทย หารทำงานของสถาบันดังกล่าวทำให้นโยบายสุขภาพไทยเป็นหนึ่งในบริบทการพัฒนาประเทศ นโยบายสุขภาพจึงมุ่งหวังไม่เพียงแต่ยกระดับสุขภาพเท่านั้น แต่ต้องส่งผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ รัฐจึงให้บริการเฉพาะกลุ่มประชากรที่ส่งผลประยชน์ระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่วนกลุ่มประชากรที่รัฐเข้าไปไม่ถึงจึงเป็นความรับผิดชอบของครอบครัว ชุมชน การบริจาคระดมทุนจากวัดและโครงการการกุศลของสถาบันกษัตริย์

Facebook Link: https://fb.watch/5KQszbUa8E/

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ที่

website: www.ipsr.mahidol.ac.th
Facebook: IPSRMAHIDOLUNIVERSITYCONTRIBUTOR

Related Posts
พัฒนาชาติเพื่อการมีลูก

ภูเบศร์ สมุทรจักร

เด็กไทย อ้วนแค่ไหน

กาญจนา เทียนลาย

ภูมิแพ้ รู้สาเหตุ รู้ทางแก้

วิภาพร จารุเรืองไพศาล

ปลาดุกในที่ทำงาน

จรัมพร โห้ลำยอง

HAPPY FAMILY TALK

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

จูบหรือจุมพิต

วรชัย ทองไทย

ศตวรรษสิเน่หา

ศุทธิดา ชวนวัน

ผู้สูงอายุกับราวจับ

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]