The Prachakorn

การดูแลระยะยาวกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


มงคล ธงชัยธนาวุฒิ

11 พฤศจิกายน 2563
136เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีส่วนให้แบบแผนทางระบาดวิทยาเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ศักยภาพของครัวเรือนไทยในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลับลดถอยลง นอกจากนี้การจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมายังดำเนินการแบบแยกส่วน การดำเนินงานอยู่ในภาวะตั้งรับและเป็นการสงเคราะห์เป็นครั้งคราว และขาดกลไกสนับสนุนด้านการคลังที่มีประสิทธิผล อีกทั้งระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลยังอิงกับการจัดบริการรักษาพยาบาลแบบเฉียบพลันเป็นหลัก ขาดการปรับตัวเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันระบบการดูแลระยะยาว (Long-term Care: LTC) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยเน้นสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในครอบครัวและชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพและบริการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอครั้งนี้จะนำเสนอความเป็นมาของระบบ LTC และการบริหารจัดการระบบ โดย สปสช. และความท้าทายในการจัดการระบบฯ

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/837312296811921CONTRIBUTOR

Related Posts
รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สมองไทยย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล

อนาคตผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

พิธีมงคลสมรสที่จัดในวัด

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

สูงวัยแต่ไม่แก่

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

Web Accessibility คืออะไร?

เพ็ญพิมล คงมนต์

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

คุกโลก......ล้น

อมรา สุนทรธาดา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th