The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง


สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

11 ธันวาคม 2563
177Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

โดย​ รศ.ดร.สุ​รี​ย์พร​ พัน​พึ่ง​ และ​ รศ.ดร.นพ. ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์​ | สถาบัน​วิจัย​ประชากร​และ​สังคม​ ม. มหิดล

ผู้สูงอายุไทย จะเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 20.4 ล้านคนภายในอีก 20 ปีข้างหน้า​ โดยกรุงเทพมหานคร ครองแชมป์เมืองที่มีจำนวนประชากรสูงวัยมากที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันมาตลอด และคาดว่าจะยังคงรักษาแชมป์นี้ไว้ต่อไปอีกนาน นอกจากนี้ สัดส่วนของผู้สูงวัยต่อประชากรทุกอายุในกรุงเทพฯ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล คือ ในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ สัดส่วนของผู้สูงวัย จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า จาก 14% ในปี 2563 เป็น 32% ในปี 2583

ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ความต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้น และระบบสวัสดิการสังคมต้องครอบคลุมประชากรวัยพึ่งพิงทุกกลุ่ม

ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเหล่านี้ ได้รับบริการ การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ และการดูแลดีกว่าที่เป็นอยู่

ติดตามชมได้ที่ Facebook: The PrachakornCONTRIBUTORS

Related Posts
นโยบาย Replacement Migration กับ โควิด-19

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โลกเราเปลี่ยนไปตามวัย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ความหน้า และความหลัง

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

มาวิ่งกันเถอะ

นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th