The Prachakorn

เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของแรงงานไทย เมื่อ COVID-19 มาเยือน


อารี จำปากลาย

01 กรกฎาคม 2563
1110แรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่น ๆ มีจำนวนไม่น้อย ในช่วงการระบาดของโควิดพวกเขามีทั้งที่ต้องกลับบ้าน และที่ยังอยู่ในถิ่นปลายทาง ที่สำคัญ ครอบครัวในถิ่นต้นทางของพวกเขา พ่อแม่ ลูก เป็นอย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรกันบ้าง ปี 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ UNICEF ประเทศไทย ได้สัมภาษณ์ครัวเรือนของแรงงานที่ไปทำงานที่อื่น และที่ไม่ได้ไป ใน 2 จังหวัดของไทย เป็นแรงงานที่มีลูกอายุไม่เกิน 3 ขวบ 7 ปีผ่านไป ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี 2563 เราได้พูดคุยกับพวกเขาอีกครั้ง ตอนนี้เด็ก ๆ อายุ 7-10 ขวบแล้ว เมื่อโควิดมาเคาะประตู ครัวเรือนเหล่านี้ ต้องพบเจออะไรกันบ้าง และพวกเขาปรับตัวกันอย่างไร เพื่อให้ชีวิตผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินี้ไปได้

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/3455451794466627CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

Work From Home (WFH)

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

อนาคตผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

บ้านคนแก่ของเพื่อนเก่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]