The Prachakorn

เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของแรงงานไทย เมื่อ COVID-19 มาเยือน


อารี จำปากลาย

01 กรกฎาคม 2563
1531แรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่อื่น ๆ มีจำนวนไม่น้อย ในช่วงการระบาดของโควิดพวกเขามีทั้งที่ต้องกลับบ้าน และที่ยังอยู่ในถิ่นปลายทาง ที่สำคัญ ครอบครัวในถิ่นต้นทางของพวกเขา พ่อแม่ ลูก เป็นอย่างไร และต้องปรับตัวอย่างไรกันบ้าง ปี 2556 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ UNICEF ประเทศไทย ได้สัมภาษณ์ครัวเรือนของแรงงานที่ไปทำงานที่อื่น และที่ไม่ได้ไป ใน 2 จังหวัดของไทย เป็นแรงงานที่มีลูกอายุไม่เกิน 3 ขวบ 7 ปีผ่านไป ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี 2563 เราได้พูดคุยกับพวกเขาอีกครั้ง ตอนนี้เด็ก ๆ อายุ 7-10 ขวบแล้ว เมื่อโควิดมาเคาะประตู ครัวเรือนเหล่านี้ ต้องพบเจออะไรกันบ้าง และพวกเขาปรับตัวกันอย่างไร เพื่อให้ชีวิตผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินี้ไปได้

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/3455451794466627CONTRIBUTOR

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

Work From Home (WFH)

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

เลี้ยงลูกในยุคโรคระบาด

มนสิการ กาญจนะจิตรา

วิถีใหม่

วรชัย ทองไทย

อนาคตผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

บ้านคนแก่ของเพื่อนเก่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ครอบครัวของเด็กซีอัลฟา

จงจิตต์ ฤทธิรงค์

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]