The Prachakorn

Roundtable | เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต: หลังการมาเยือนของโควิด-19"


18 ธันวาคม 2563
99สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 1 (Roundtable Talk) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ก้าวสู่ปีที่ 50” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Prachakorn Forum) หัวข้อ "ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19"  เสวนาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหา บทสรุป รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนักวิชาการของสถาบันฯ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อเสวนา:

  • ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล
  • การทำงาน ครอบครัว ความสุข ในสถานการณ์โควิด-19 | รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต
  • ความมั่นคงทางประชากรและสังคม: นโยบายการทดแทนประชากรในศตวรรษที่ 21 | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  จำรัสฤทธิรงค์
  • สูงวัยในเมืองหลวง | รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง /รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage: The Prachakorn

 CONTRIBUTOR

Related Posts
Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

สุรีย์พร พันพึ่ง,ตะวันชัย​ จิ​ร​ประมุข​พิทักษ์

COVID-19 : รักษาระยะห่าง ดูแลระยะใจ 

พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ,ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

COVID-19 กับผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น

สักกรินทร์ นิยมศิลป์

COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

Work From Home (WFH)

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

เลี้ยงลูกในยุคโรคระบาด

มนสิการ กาญจนะจิตรา

เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ประชากรศาสตร์ของโควิด-19

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ด้วยรักและโรคระบาด

ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

โควิด-19 กับ มูลค่าชีวิตคน

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

อนาคตผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ทางช้างเผือก

วรชัย ทองไทย

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Web Accessibility คืออะไร?

เพ็ญพิมล คงมนต์

ฟันปลอม...จำเป็นจริงหรือ?

สาสินี เทพสุวรรณ์

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล

HAPPY FAMILY TALK

กัญญาพัชร สุทธิเกษม

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สมุดเบาใจ พินัยกรรมชีวิต

สุริยาพร จันทร์เจริญ

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th